Εμπορικό Κέντρο Καδιανάκης - Κατοικία
Προστασία από την Ηλεκτρόλυση
Προστασία από την Ηλεκτρόλυση

Ένα φυσικό φαινόμενο που εμφανίζεται με την πάροδο του χρόνου, δημιουργώντας προβλήματα στα δίκτυα νερού των κατοικιών είναι η Ηλεκτρόλυση. Η Ηλεκτρόλυση προκαλεί ηλεκτροχημική διάβρωση των μεταλλικών επιφανειών λόγω ροής ιόντων από αρνητικά φορτισμένα μέταλλα προς θετικά φορτισμένα μέταλλα όταν αυτά βρίσκονται συνδεδεμένα στο ίδιο περιβάλλον. Το φυσικό αυτό φαινόμενο εμφανίζεται ιδιαίτερα μεταλλικές κατασκευές, δεξαμενές και γενικά σε υδραυλικές εγκαταστάσεις.


Διαρροές στο δίκτυο ύδρευσης, καταστροφή ηλιακών ή ηλεκτρικών θερμοσιφώνων, καταστροφές σωμάτων λέβητων στο δίκτυο θέρμανσης με ζεστό νερό, είναι συνήθη  προβλήματα που εμφανίζονται σε κατοικίες λόγω της Ηλεκτρόλυσης. Λύση για την αντιμετώπιση του φαινομένου αποτελεί η καθοδική προστασία μέσω ανοδίων με δύο κυρίως εφαρμογές:


1.       Την εγκατάσταση ειδικών συσκευών μαγνησίου όπου τοποθετούνται σε υδραυλικές σωληνώσεις που κυκλοφορεί νερό. Ιδιαίτερα στο σύστημα θέρμανσης είναι αναγκαία μια τέτοια συσκευή, ενώ  στα Ηλιακά ή Ηλεκτρικά Θερμοσίφωνα υπάρχουν ανόδια εσωτερικά των δοχείων. Έλεγχος πρέπει να γίνεται μια τουλάχιστον φορά το χρόνο και σε περίπτωση κατάλυσης του ανοδίου να αντικαταστάτη. Μειονεκτεί στο γεγονός ότι απαιτείτε πολλαπλά σημεία εγκατάστασης και τα κατάλοιπα των υλών του ανοδίου μπορεί να κυκλοφορούν μέσα στο νερό και  προκαλέσουν προβλήματα στο δίκτυο.

2.       Την εγκατάσταση μεθόδου Stopcore, ειδικά ανόδια μαγνησίου όπου τοποθετούνται με καλώδια πάνω στο σύστημα νερού και όχι εντός. Πλεονεκτεί κυρίος σε σχέση  της πρώτης μεθόδου στην διάρκεια του(3 χρονια), στην αποτελεσματικότερη δραστικότητα του, και  ότι δεν αφήνει υπολείμματα εντός του δικτύου.

 

 

Πηγή Πληροφοριών: BASEPLAST, Καδιανάκης ΑΕ